Gia hạn visa cho người nước ngoài ở việt nam

THÔNG TIN CHUNG VỀ GIA HẠN, CẤP MỚI VISA VIỆT NAM

THÔNG TIN CHUNG VỀ GIA HẠN, CẤP MỚI VISA VIỆT NAM

16/11/2019

Gia hạn Visa hoặc cấp mới Visa được hiểu là xin ở lại thêm với 1 mục đích rõ ràng trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Messenger